• นักเรียนที่ทำกิจกรรม จะไปได้ไกลกว่า “เด็กเรียน”
  กิจกรรมนักเรียนเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่โรงเรียนให้มีขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้รู้จักสนิทสนม ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียน โดยมีอาจารย์ประจำชมรม คอยดูแลและให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
  1. โลกทัศน์ของตนเองกว้างมากขึ้น เมื่อนักเรียนมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆ จะทำให้นักเรียนได้รับแนวความคิดแปลกๆใหม่ๆ
  2. การค้นพบและรู้จักตนเองมากขึ้น เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสประเมินตนเอง ไปในตัวว่า จุดเด่น จุดด้อยของนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง บางคนก็สามารถรู้ได้เองเลยว่า ถนัดด้านใด
  3. ความสามารถในการบริหารเวลา ในยุคปัจจุบัน เวลาถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นอย่างมาก คนที่บริหารเวลาได้เก่งย่อมได้รับสิ่งที่มีค่าต่อตนเองมากกว่าคนอื่น
  4. ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนจะมีอิสระในการคิดและการตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้น แต่กระนั้นก็ตามในโลกของการทำงานของเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับตนเองให้เข้ากันได้กับบุคคลที่หลากหลายประเภท
  5. การมีพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมจะสอนให้เรารู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเอง รู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดี รู้จักทักษะสังคม รู้จักที่จะยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ช่วยปรับแต่งบุคลิกภาพของเราให้ดูดีเสมอ
  6. การรู้จักและเข้าใจคำว่า บทบาท และรู้จักการใช้บทบาทที่เหมาะสม ในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น แต่ละคนจะต้องดำรงตำแหน่งในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ในแต่ละบทบาทจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป บางคนมีบทบาทเป็นผู้นำกลุ่ม บางคนมีบทบาทเป็นรองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ เมื่อเราอยู่ในบทบาทใดก็จะต้องเรียนรู้และเข้าใจในบทบาทของตนเอง ณ เวลานั้น
  ดังนั้น หัวข้อ 7 ประการ ที่ทำให้ เด็กที่ทำงานกิจกรรม จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า เด็กเรียน คือ
  1. สร้างความเป็นผู้นำ เพราะการเป็นผู้นำแสดงถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆมากมาย ความเสียสละต่างๆทั้งเวลาและการทุ่มเทให้กับสิ่งๆนั้น
  2. อยู่ร่วมกับผู้อื่น ในการทำกิจกรรมส่วนใหญ่คือการอยู่ร่วมกับคนอื่น ฉะนั้นคนเราจะประสบความสำเร็จคือการอยู่ และเข้ากับคนอื่นให้เป็นการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในสังคมอื่นๆได้
  3. มีความมั่นใจ ความมั่นใจในที่นี้คือ มั่นใจในการตัดสินใจต่าง ๆ เเต่ต้องเป็นเรื่องที่ดี เมื่อมีความมั่นใจเวลาทำอะไรก็จะง่ายได้ ก็จะให้งานนั้นๆผ่านไปได้ดี ส่งผลไปสู่ความสำเร็จ


  หน้าที่ 2
  4. เอาชนะ(ใจ)ผู้อื่น หลายคนคงคิด ชนะผู้อื่นอย่างไร ก็คือชนะใจผู้อื่น ทั้งการกระทำและคำพูดต่างๆ ชนะในเรื่องดีๆเป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรม ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้
  5. สร้างความสนุก กิจกรรมเป็นสิ่งที่สร้างรอยยิ้ม และความสนุก เพราะเป็นการทำให้คนอื่นมีความสุข ปลดปล่อยในเรื่องเครียดๆ
  6. เสียสละเพื่อส่วนรวม ในการทำกิจกรรมความเสียสละเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการทำกิจกรรมต้องเสียสละทั้งกายและใจ และเสียสละเวลาเพื่อให้กิจกรรมบรรลุสู่ความสำเร็จ
  7. เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการทำกิจกรรมมักจะมีปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆตามมาอย่าง เเน่นอน ฉะนั้นเราต้องวางแผน และคิดให้รวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที
  บทสรุป
  ดังนั้นการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นทำให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมาย แต่บางครั้งก็มิได้หมายความว่าจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ตนเองเสมอไป บางคนทำกิจกรรมจนเสียการเรียน เสียเพื่อน เสียคนที่รัก ฯลฯ เพราะไม่รู้จักแบ่งเวลา ไม่รู้จักหน้าที่หลักของตนเอง คือ การเรียน บางคนก็แยกไม่ออกว่าการเรียนกับกิจกรรมอะไรสำคัญกว่ากัน บางคนก็เพลินกับการทำกิจกรรมจนทำให้การเรียนเสียหาย ดังนั้น เมื่อต้องเข้ามาทำกิจกรรมเราจึงต้องทำความเข้าใจกับตนเองว่า ในฐานะนักเรียนแล้ว การเรียนต้องถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด และกิจกรรม ถือเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนมีคุณลักษณะของความเป็นคนที่สมบูรณ์ได้
  นายประสพ สิทธิเลิศ
  ผู้เขียน
  บรรณานุกรม
  ________________________________________
  จีรวัฒน์ วีรังกร . 2542 . พื้นฐานทักษะการดำเนินกิจกรรมนิสิต . กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.ที. พัฒนาการพิมพ์ จำกัด
  พีระ เกษแก้ว . 2542 . คู่มือชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : สำนักบริการการศึกษา ณัฐพงศ์ สุโกมล - ข่าว มสธ. กรกฎาคม 2543
  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มสธ.
  7 สิ่ง ที่ทำให้ "เด็กกิจกรรม" ไปได้ไกลกว่า "เด็กเรียน" มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง