• ประวัติโรงเรียน

 • โรงเรียนพัฒนวิทย์ เดิมชื่อ “โรงเรียนพัทร” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา” และในปี 2551 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพัฒนวิทย์” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่เศษ ตั้งอยู่เลขที่ 114 ซอยนนทบุรี 46 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 มีนายประสิทธิ์ ครั่งทอง เป็นครูใหญ่คนแรก นางละม่อม นนทวาลี เป็นผู้จัดการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเปิดการสอนระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษาปีที่ 6ในภาคเรียนที่ 2 ได้แต่งตั้งให้ นางจิตนิภา สว่างแจ้งวุฒิ วุฒิการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียน ได้จัดบริเวณที่นั่งพักผ่อนใหม่สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียน โดยจัดซื้อชุดที่นั่งพักผ่อนใหม่ ชุดของเล่นของใช้เพื่อประกอบการสอนในห้อง CEP ทาสีห้องเรียน ปรับเปลี่ยนห้องประกอบการ ห้องการเรียนการสอนและห้องพักครูให้โปร่งและมีระเบียบมากขึ้น
  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้ปรับปรุงโรงอาหารใหม่ จัดทำห้องประกอบการสำหรับเด็กอนุบาลได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างโรงจอดรถ หุ้มเสาใต้อาคารเรียนบริเวณทางเดิน เพื่อป้องกันอันตราย ปรับพื้นที่ในห้องธุรการเพื่อใช้ในการต้อนรับผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้ปรับปรุงโรงอาหารใหม่ จัดทำห้องประกอบการสำหรับเด็กอนุบาลได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างโรงจอดรถ หุ้มเสาใต้อาคารเรียนบริเวณทางเดิน เพื่อป้องกันอันตราย ปรับพื้นที่ในห้องธุรการเพื่อใช้ในการต้อนรับผู้ปกครอง

 • อัตลักษณ์โรงเรียน

 • "หนุนคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นพัฒนาสมอง"

  หนุนคุณธรรม หมายถึง ขัดเกลา สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีงาม
  กิจกรรมเด่น หมายถึง กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการลงมือปฏิบัติจริง
  มีศักยภาพทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด
  กล้าทำ กล้านำ และกล้าแสดงออก
  เน้นพัฒนาสมอง หมายถึง พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะใฝ่รู้ เป็นหลักคิดตามหลักการธรรมชาติด้วยสมอง ด้วยนวัตกรรม
  สุข-เรียนรู้ (Happy Learning) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต
  มีจิตสาธารณะ

 • เอกลักษณ์โรงเรียน

 • "ภูมิทัศน์ดี ดนตรีเด่น เน้น ๓ ภาษา"

  ภูมิทัศน์ดี หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่าง
  เต็มพร้อม
  ดนตรีเด่น หมายถึง การใช้สุนทรียภาพด้านดนตรี เพื่อใช้ในการพัฒนาสมองและศักยภาพของผู้เรียนกล่อมเกลาจิตใจ
  และสร้างสมาธิ
  เน้น ๓ ภาษา หมายถึง โรงเรียนพัฒนวิทย์จัดการเรียนการสอน โดยเน้น 3 ภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
  สอนโดยเจ้าของภาษา

 • คำขวัญโรงเรียน

 • “หลักสูตรก้าวไกลสร้างวินัยการเรียนรู้”

  หลักสูตรก้าวไกล หมายถึง เน้นการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ในการจัดรูปแบบการเรียนการใช้หลักสูตรทันสมัยก้าวหน้า
  สร้างวินัยการเรียนรู้ หมายถึง การสร้างวินัย ความมีระเบียบและพัฒนาหลักคิดแนวทางในการแสวงหาความรู้และ
  สร้างสรรค์

 • Pattanawit S.I.S: School of Intelligent Skills

 • นโยบายหลักการของการดูแลนักเรียน และการพัฒนาผู้เรียน ใช้คำว่า KAT ซึ่งมาจาก
  K = Knowledge ( Thai Maths Science English Chinese Computer)
  A = Activity (Sport Art Music Religion Environment)
  T = Take Care (Safety Health Care Clean Fun)
  และในศตวรรษที่ 21 Skill เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อนักเรียน ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนการเรียนเพื่อสอบ(ExamBased) เป็นการเรียนเพื่อทำได้จริง (SkillBased) โรงเรียนพัฒนวิทย์ จะให้ทั้ง Hard Skills และที่สำคัญที่สุดคือ Soft Skills นี่คือที่มาของคำว่า Pattanawit S.I.S: School of Intelligent Skills

 • การพัฒนาผู้เรียนยึด 3 หลัก 1 จุดเน้น

 • 1. Sam
  2. Met
  3. Car
  4. English

  นโยบายหลักการของการดูแลนักเรียน และการพัฒนาผู้เรียน ใช้คำว่า KAT ซึ่งมาจาก
  K = Knowledge ( Thai Maths Science English Chinese Computer)
  A = Activity (Sport Art Music Religion Environment)
  T = Take Care (Safety Health Care Clean Fun)
  และในศตวรรษที่ 21 Skill เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อนักเรียน ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนการเรียนเพื่อสอบ(ExamBased) เป็นการเรียนเพื่อทำได้จริง (SkillBased) โรงเรียนพัฒนวิทย์ จะให้ทั้ง Hard Skills และที่สำคัญที่สุดคือ Soft Skills นี่คือที่มาของคำว่า Pattanawit S.I.S: School of Intelligent Skills

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

 • โรงเรียนพัฒนวิทย์เน้นการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้นวตกรรมสุข...เรียนรู้
  ในการพัฒนาสมอง เพื่อให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นใน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน (3 D) มีทักษะในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง กล้าแสดงออกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยครูที่มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
  โรงเรียนมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ระบบ M I S และให้บริการอย่างเสมอภาค รวดเร็ว ชัดเจน ตรวจสอบได้ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีภาพลักษณ์ที่ดีกับชุมชน

 • นโยบายของโรงเรียน

 • โรงเรียนพัฒนวิทย์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสร้างคนให้มีคุณภาพ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป
  นโยบายหลัก 6 ประการ
  1. ด้านบริหารจัดการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร โครงสร้าง การบริหารโรงเรียน
  ครบวงจรบรรลุเป้าหมายการศึกษา
  2. ด้านวิชาการ มุ่งพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้มี
  โอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเน้นกระบวนการคิด
  3. ด้านระเบียบวินัย เอาใจใส่และควบคุมระเบียบวินัย รวมถึงระมัดระวังในเรื่องสิ่งเสพติดและพฤติกรรมของนักเรียนอย่าง
  ใกล้ชิด
  4. ด้านกิจกรรม เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถ
  แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง รวมถึงส่งเสริมด้านกีฬา พลานามัย
  5. ด้านชุมชน ฝึกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความร่วมมือกับสถบันครอบครัว
  สถาบันการศึกษา และชุมชน
  6. ด้านบริการ เป็นผู้ให้บริการที่ดี ทั้งภายใน ภายนอก (One Stop Service)

 • เป้าหมาย (Goal)

 • 1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวินัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  2. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อ อย่างมี
  ประสิทธิภาพ
  3. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด จิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไทยและสากลในการสร้างสรรค์ชิ้นงานรวมทั้ง
  มีทักษะการแก้ปัญหาได้
  4. อุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอน และการทดลองพรั่งพร้อมเหมาะสมกับหลักสูตร และจำนวนนักเรียน
  มีการจัดระบบระเบียบ การดูแลรักษา และการใช้อย่างถูกต้อง
  5. มีคู่มือการสอน พร้อมสื่อ อุปกรณ์การสอน และสมุด ใบงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรและถูกต้อง
  6. การควบคุมดูแลการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักสูตร
  7. ระบบการบริหารที่มีขั้นตอน ระเบียบ แบบแผน และทำงานกันเป็นทีม รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน
  8. ซ่อมแซมสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้ และสามารถไปประยุกต์หรือเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน
  9. การแสดงออกของครู – นักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งกีฬา ชมรม และอื่นๆ สม่ำเสมอ
  10.นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างมีความสุข


Information

ปิดหน้าต่าง