• Activities

 • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนพัฒนวิทย์ได้ทุกวัน

  • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
   ผู้อำนวยการ โรงเรียนพัฒนวิทย์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมาย และแข่งขันกิจกรรมต่างๆ มีการประกวดชุดรีไซเคิล ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุลวงไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี
  • ดอกไม้จันทร์แทนใจถวายในหลวงรัฐกาลที่ 9
   ผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ ตัวแทนนักเรียนอนุบาลและประถม พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนและผู้ปกครองได้นำดอกไม้จันทน์จำนวน 5,999 ดอกที่ร่วมกันประดิษฐ์ ถวายพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวง
  • กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560
   ประสบการณ์ที่ดี ความรู้ที่ได้ เสริมแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้คิดและจินตนาการ #ทัศนศึกษา
   ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศระดับอนุบาล1-3
  • 12 สิงหาคม มหาราชินีในรัฐกาลที่ 9
   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560
  • กิจกรรมใส่บาตรเนื่องใน วันแม่แห่งชาติ
   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันใส่บาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ให้นักเรียนตัวน้อยได้บอกรักคุณแม่
   กิจกรรม แม่ลูกผูกพัน วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนพัฒนวิทย์ ห้องประุชุมวาณิกบุตร
  • งานวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560
   งานวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560 โดยคุณพสิษฐ์ เลิศสินเจริญกุล คณะกรรมการศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที แก่ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และสถานศึกษาในเครือไทย-เทค พร้อมกับมอบทุนมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ให้กับนักเรียนเรียนดี
  • โครงการส่งเสริมสุขภาพ
   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกกินอาหารและออกกำลังกาย ตามธาตุเจ้าเรือน ของแต่ละคน จัดโดย มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนวิทย์ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมวาณิกบุตร โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • โครงการ นักเรียนเป็นผู้ช่วยวิทยากรนำเสนอความรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษแก่ชุมชน และผู้ปกครอง
   โครงการนี้ให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยวิทยากรนำเสนอความรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษแก่ชุมชน และผู้ปกครอง บุคคลที่สนใจ เสริมความมั่นใจและฝึกภาวะผู้นำ ความกล้าแสดงออก ตลอดจนทักษะการสื่อสารให้กับนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน ชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสนับสนุนให้คนไทยรู้จักแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต อาคารวาณิกบุตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ทุกวันพุธ
  • ถวายเทียนพรรษา ณ วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
   คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดชมภูเวก วันสุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
  • ดร. สุมนา เสือเอก ประธานบริหารกลุ่มโรงเรียนทางเลือกในเครือไทย-เทค เป็นประธานในการเปิดการเรียนและกล่าวปฐมนิเทศนักเรียนรุ่นที่ 1 สถาบันสุขเรียนรู้ ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์ในวันนี้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน
   ดร. สุมนา เสือเอก ประธานบริหารกลุ่มโรงเรียนทางเลือกในเครือไทย-เทค เป็นประธานในการเปิดการเรียนและกล่าวปฐมนิเทศนักเรียนรุ่นที่ 1 สถาบันสุขเรียนรู้ ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์ในวันนี้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการนี้ให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยวิทยากรนำเสนอความรู้ภาษาอังกฤษและจีนแก่ชุมชน และผู้ปกครอง บุคคลที่สนใจ เสริมความมั่นใจและฝึกภาวะผู้นำ ความกล้าแสดงออก ตลอดจนทักษะการสื่อสารให้กับนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน ชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้คนไทยรู้จักแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
  • พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560
   พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560
   กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาก็เป็นหนึ่งในกิจกรรม
   โครงการดังกล่าวซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว ในปีนี้กำหนดพิธีหล่อเทียนพรรษา
   ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารแดงสุวรรณ #โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • บรรยากาศการเรียนการสอน Robot ในวันเสาร์
   บรรยากาศการเรียนการสอน Robot ในวันเสาร์นี้ เด็กๆสนุกกับการสร้างสรรค์ตามจินตนาการ เพิ่มเติมด้วยการใส่มอเตอร์ ให้หุ่นมีชีวิต ในเสาร์นี้ ได้รับเกียรติจากคุณต้อม รัชนีกร พาร้องมาร่วมเรียนรู้ค่ะ
  • กิจกรรมวันคล้ายสถาปนาลูกเสือ เนตรนารี
   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติตรงกับวันที่ 1 กรกฏาคมของทุกปี ถือเป็นอีกวันสำคัญวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันสำคัญต่อชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินั้นเอง
  • กิจกรรมวันสุนทรภู่และงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560
   วันสุนทรภู่ และอนุรักษ์ความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2560 #โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
   บรรยากาศในพิธีไหว้ครูของนักเรียน #หนูรักคุณครู #โรงเรียนพัฒนวิทย์ทุกคน
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 16 มิถุนายน 2560
   ดร. ประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเอกชนให้คำแนะนำในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย #โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • "ดอกไม้จันทน์ แทนดวงใจ ถวายพ่อหลวง" 10 มิถุนายน 2560
   ดร. สุมนา เสือเอก ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนกลุ่มทางเลือก เครือไทย-เทค เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "ดอกไม้จันทน์ แทนดวงใจ ถวายพ่อหลวง" โดยมีผู้ปกครอง ครู นักเรียน สมาชิกในชุมชนเข้าร่วม
  • โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
   หนูมาแข่งขันวาดภาพระบายสีออกสนามแข่งขันในครั้งแรก เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ #โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 #โรงเรียนพัฒนวิทย์

Information

ปิดหน้าต่าง